หลายชีวิต Kukrit Pramoj

ISBN:

Published: March 2001

Paperback

247 pages


Description

หลายชีวิต  by  Kukrit Pramoj

หลายชีวิต by Kukrit Pramoj
March 2001 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 247 pages | ISBN: | 8.61 Mb

รวมเรืองสัน ผลงานประพันธของ หมอมราชวงศคึกฤทธิ ปราโมช เมือ พ.ศ. 2497 เปนเรืองของคนหลายคนตางเพศ ตางวัย ตางชาติตระกูล ตางอาชีพ ทังเจานาย พระสงฆ ชาวนา โสเภณี ทุกคนเดินทางลงเรือลำเดียวกัน เพือไปสูปลายทางเดียวกัน ดวยจุดมุงหมายทีแตกตางกัน แตสุดทายเมือเรือลมMoreรวมเรื่องสั้น ผลงานประพันธ์ของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อ พ.ศ. 2497 เป็นเรื่องของคนหลายคนต่างเพศ ต่างวัย ต่างชาติตระกูล ต่างอาชีพ ทั้งเจ้านาย พระสงฆ์ ชาวนา โสเภณี ทุกคนเดินทางลงเรือลำเดียวกัน เพื่อไปสู่ปลายทางเดียวกัน ด้วยจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่สุดท้ายเมื่อเรือล่ม ทุกคนก็มาจบชีวิตพร้อมกัน ในเรื่องเป็นการเล่าชีวิตและที่มาของตัวละครแต่ละตัวที่มาจบลงพร้อมกันหลายชีวิตมีโครงเรื่องมาจาก สะพานแห่งซาน หลุยส์ เรย์ ของ ธอร์นตัน ไวล์เดอร์ ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.

2470Enter the sum

Related Archive Books

  1. 06.01.2012Barn Burner
  2. 30.03.2012Works of Thomas Gray


Related Books


Comments

Comments for "หลายชีวิต":


elterngeld-blog.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us